HEV ja IKT

22/03/2013 21:19

 

HARIDUSLIKE ERIVAJADUSTEGA ÕPILASTE ÕPE JA IKT

Kursuse eesmärk
Kursuse eesmärgiks on tutvustada hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpetamiseks jõukohase õppevara koostamise põhimõtteid ja IKT kasutamise võimalusi HEV laste õppetöö toetamisel. 

Vastavalt Euroopa Liidu liikmesriikide poolt heakskiidetud kaasava õppe suundumusele, mis sisaldab endas seda, et HEV õpilased õpivad üldjuhul elukohajärgses koolis, peavad koolid looma vajalikud tingimused selleks, et pakkuda haridust, tuge ja arenguvõimalust kõigile õppijatele arvestades seejuures nende isikupära ja võimekust. Sellest tulenevalt käsitletakse  kursusel IKT kasutamise võimalusi erinevate õppetekstide ja –ülesannete koostamisel; koostatakse ise õppematerjale ja tutvutakse erinevate elektrooniliste õppematerjalidega; analüüsitakse ja hinnatakse nii enda koostatud kui ka internetis avaldatud elektrooniliste õppematerjalide sisu ning rakendatavust HEV lastega tehtavas õppetöös.

Kursus viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Õppiv Tiiger 2008-2013“ raames ning on osalejatele tasuta.

Kursuse sihtrühm
Kursus „Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe ja IKT“ on suunatud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele.

Kursuse kestus ja läbiviijad 
Kursus toimub mahus 20 akadeemilist tundi, sealhulgas 16x45 minutit auditoorset õpet ja 4x45 minutit kodutööd. Kursuse koolitajateks on konkursiga valitud tegevõpetajad, kes viivad kursuseid läbi erinevates Eesti maakondades.

Koolituse teemad

  • Hariduslike erivajaduste käsitlemine;
  • Õpilase erivajaduste kaardistamine;
  • Õppematerjalide kohandamine;
  • Erinevat tüüpi õppetekstide ja –ülesannete koostamine;
  • Õppematerjalide sisu ja rakendatavuse analüüs.

Vaata lisa

 View My Stats