Hindamismudel

22/03/2013 21:13

 

HINDAMISMUDEL KUI KUJUNDAVA HINDAMISE VAHEND

Kursuse eesmärk
Kursuse eesmärgiks on tutvustada kujundava hindamise põhimõtteid ja erinevaid võimalusi, õppida looma e-portfooliot/õpimappi, õppida koostama ja kasutama hindamismudeleid.

Vastavalt 2011. a kehtima hakanud „Põhikooli riiklikule õppekavale“ ja „Gümnaasiumi riiklikule õppekavale“ peavad koolid hindamisel arvestama kujundava hindamise põhimõtetega. Käesolev kursus tutvustab lähemalt kujundava hindamise võimalusi ning õpetab looma ja kasutama üht kujundava hindamise vahenditest – hindamismudeleid. Samuti pööratakse tähelepanu hindamismudelite kasutusvaldkondadele ning metoodikale.

Kursus viiakse ellu Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Õppiv Tiiger 2008-2013“ raames ning on osalejatele tasuta.

Kursuse sihtrühm
Kursus „Hindamismudel kui kujundava hindamise vahend“ on suunatud üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajatele.

Kursuse kestus ja läbiviijad 
Kursus toimub mahus 20 akadeemilist tundi, sealhulgas 16x45 minutit auditoorset õpet ja 4x45 minutit kodutööd. Kursuse koolitajateks on konkursiga valitud tegevõpetajad, kes viivad kursuseid läbi erinevates Eesti maakondades.

Koolituse teemad

  • kujundava hindamise mõiste ja põhimõtted;
  • e-portfoolio/õpimapi mõiste, liigid, kasutusvõimalused;
  • oma e-portfoolio loomine kursuse keskkonnas;
  • hindamisvõimalustest;
  • hindamismudeli mõiste, liigid;
  • hindamismudelite loomine, kasutamise metoodika, analüüs.
  • Materjalid SIIN

 View My Stats