Õppeainete lõimimine IKT kasutamisega ehk õpetajalt õpetajale

16/02/2014 19:05

 Õpetamisel seostatakse teemasid erinevates õppeainetes õpituga

1. ainesisene lõimimine: 

  • vertikaalne lõimimine: Vertikaalne lõiming on seoste loomine ajalises järgnevuses, eelnevalt õpitu arvestamine ja sellele toetumine.
  • horisontaalne lõiming: 
    ühendab eri liiki teadmisi ja kogemusi ning võimaldab õppiajl luua terviklikku pilti õpitavast ja selle kohast oma järjest täienevas maailmapildis.
2. lõiming läbivate teemadega
  • tehnoloogia ja innovatsioon 

Kuidas on õnnestunud erinevate õppeainete seostamine läbi infotehnoloogia?

3. Algklassides - klassiõpetajate/kolleegide kaasamisel 

4. Aineõpetuses 

Kuldvillak - lugemisprojektist https://meielugemispaevik.blogspot.com/p/projekti-kokkuvote.html
View My Stats